Výtvarný odbor

Výtvarný odbor umožňuje záujemcom prostredníctvom aktívnej výtvarnej činnosti osvojiť si výtvarný jazyk, ako prostriedok umeleckej komunikácie.

 Hlavný predmet výtvarného odboru - kresba, tvorí základ pre všetky ostatné výtvarné činnosti. K technikám tejto disciplíny sa radia kresby suchou (ceruzka, rudka, uhlík) a mokrou (pero, štetec, drievko) stopou.

V maľbe získavajú žiaci základy študijnej a voľnej maliarskej tvorby vo všetkých technikách. V grafickej tvorbe žiaci nadobúdajú znalosti a technické zručnosti pri práci s technikami tlače z výšky (linoryt, drevoryt), hĺbky (papieroryt, suchá ihla) a plochy (monotypia, tlač z koláže).

 V predmete modelovanie je nosná práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej, študijnej plastike a reliéfu,  tvorbe dekoratívnych a úžitkových predmetov.

Ťažiskom dekoratívnych činností je práca s rozličnými postupmi dekoratívneho umenia, kde všetky výtvarné prostriedky podporujú účinok formotvorných elementov cez výtvarné hry, až po zvládnutie rôznych foriem propagačného umenia. Možnosť prezentovať svoju tvorbu majú žiaci na výstavách a súťažiach doma i v zahraničí.

Forma štúdia je skupinová.

Tanečný odbor

Cieľom tanečnej výchovy je kultivovaný, harmonický, pohyb vytváraný z predstavivosti a hudobného zážitku. Umožňuje komplexne a systematicky rozvíjať jedinca po stránke telesnej i duševnej. Vzdelávanie v tanečnom odbore zoznamuje žiaka so stavbou a štruktúrou ľudského tela a zákonitosťami pohybu. Nadobúda priestorové a hudobné cítenie, upevňuje správne držanie tela, vytrvalosť, pohyblivosť a zmysel pre krásu. 

Forma štúdia je skupinová.

Hudobný odbor

Cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o hru na hudobných nástrojoch, o domáce muzicírovanie, vzdelávať a tiež vychovávať záujemcov aj s vyššími umeleckými ambíciami.

Viesť žiakov k systematickým pracovným návykom, rozvíjať a upevňovať technické a výrazové prostriedky v hre na hudobnom nástroji, či speve.

Zdokonaľovať prirodzené vlohy dieťaťa, rytmické, melodické, rozvíjať u neho intonačné a harmonické cítenie.
Práca hudobného odboru sa člení podľa jednotlivých hudobných nástrojov.

Forma štúdia je individuálna.

*hra na klavíri
*hra na gitare
*hra na husliach
*hra na zobcovej flaute
*hra na keyboarde

*zborový spev

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom, pomáha vyrovnávať sa s novými situáciami. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Komplexný charakter výučby, ktorý zahrňuje aj zvládnutie základných bábkohereckých činností a prednesu.

Cieľom literárno-dramatického odboru je príprava žiakov na povolania, v ktorých je základom komunikovať, ústretovosť, vzťah k človeku, reprezentatívnosť a prezentovanie kultúrnosti a kultúry národa vo svete.

Forma štúdia je skupinová.