O škole

Súkromná základná umelecká škola v Hubošovciach vzdeláva žiakov s umeleckým zameraním a poskytuje základné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch : v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom.

Venuje osobitnú starostlivosť každému žiakovi, rozvíja jeho talent, tvorivosť, zručnosť, samostatnosť a v neposlednom rade rast osobnosti, v súlade so vzdelávacím programom ISCED 1B a ISCED 2B.

Pripravuje žiakov na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredné školy, konzervatória a vysoké školy umeleckého alebo pedagogického zamerania. Prezentuje výsledky žiakov na kultúrnych podujatiach, verejných vystúpeniach, na súťažiach a koncertoch.

Cieľom SZUŠ je svojou činnosťou prispievať ku skultúrňovaniu života v obciach regiónu, v ktorých škola pôsobí.


Zamestnanci školy v školskom roku 2023/2024


Pedagogickí zamestnanci

Hudobný odbor:

PaedDr. Belanová Sylvia

Bc. Vysočanová Jana 

Lakatoš Gejza

Bc. Lechman Jakub

Výtvarný odbor:

Mgr. Rusnáková Alica

Literárno-dramatický odbor:

Vojtašková Kristína 

Tanečný odbor:

Piliarová Veronika 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Belan Juraj- PaM