Školský rok 2016/2017

Dňa 19. decembra 2016, sa uskutočnil Verejný vianočný koncert, ktorý sa konal v Komunitno-pastoračnom centre sv. Jána Pavla II., na Švábskej 22 v Prešove. Zazneli vianočné koledy a skladby skladateľov: J. S. Bacha, J. Pachelbela, D.Zipoliho, A. Vivaldiho a iných. V úvode slávnostného koncertu zaznela Ave Maria od F. Schuberta, v podaní pedagógov Dr. S. Belanovej a J. Papiernikovej. Potom vystúpili žiaci hudobného odboru, pod pedag. vedením Dr. S. Belanovej, J. Papiernikovej, D. Onodyho. Moderovania počas koncertu sa zhostila žiačka Ema Raková.  V závere koncertu si publikum vypočulo vianočné piesne v podaní speváckeho zboru, pod pedag. vedením F. Lenártha.

Dňa 15. decembra 2016, sa uskutočnil Malý vianočný koncert, ktorý sa konal na Solivarskej 28, v Prešove. Koncert bol usporiadaný pre najmladších žiakov súkromnej spojenej školy. Účinkovali žiaci literárno-dramatického odboru v hre "O myške hrdopýške" a žiaci hudobného odboru. V závere koncertu zazneli vianočné piesne v podaní speváckeho zboru. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, J. Papierniková, D. Onody, F. Lenárth.

Dňa 11.decembra 2016, sa v Kultúrnom dome  v Terni, uskutočnila Vianočná akadémia, ktorú organizovala ZŠ s MŠ Terňa. Vystúpili žiaci hudobného odboru, Soňa Bačová, Alexandra Stoláriková, Veronika Plačková,  pod pedag. vedením p. uč. G. Lakatoša. Taktiež žiaci výtvarného odboru, pod pedag. vedením Bc. Márie Sabolovej, predviedli svoje výtvarné práce - "Zimnú kolekciu", ktorá potešila oko návštevníkov tejto akadémie.

V mesiaci november, sa uskutočnilo  slávnostné podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré organizoval obecný úrad v Hubošovciach. Vystúpili žiaci hudobného odboru: L. Smolková, M. Lipták, L. Motýľová, P. Pilarčík, pod pedagogickým vedením G. Lakatoša.

V mesiaci november, sa žiaci výtvarného odboru elokovaných pracovísk v Terni a Prešove na Mukačevskej a Solivarskej ulici, zapojili do výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2016, ktorú organizovala Tatranská galéria v Poprade. Pedagogické vedenie: Bc. M. Sabolová, Mgr. R. Repková.

V tejto súťaži získala Čestné uznanie v kategórii ZUŠ, žiačka Katarína Badžanová, pod pedag. vedením Mgr. R. Repkovej.

Blahoželáme!

Školský rok 2015/2016

Dňa 22. októbra,sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v spolupráci s obecným úradom Terňa. Vystúpili žiaci hudobného odboru z triedy p.učiteľa Lakatoša: Andrea Cmárová, Alexandra Stoláriková, Veronika Plačková a Soňa Bačová. Taktiež sa zapojili žiaci výtvarného odboru. Vytvorili pohľadnice pre jubilantov, pod pedagogickým vedením Mgr. Lenky Pindiakovej.

Dňa 14. novembra, sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a osláv jubilantov, v spolupráci s obecným úradom Hubošovce. Vystúpili žiaci hudobného odboru z triedy p. učiteľa Lakatoša: Lenka Smolková, Mário Lipták, Andrea Cmárová.

Dňa 13. decembra, sa konala Vianočná akadémia v Terni, ktorú usporiadal Obecný úrad so ZŠ s MŠ v Terni. O slávnostné otvorenie sa postarali žiaci hudobného odboru z triedy p. učiteľa Lakatoša.

Dňa 11. decembra, sa uskutočnil Malý vianočný koncert v Prešove na Solivarskej 28. Koncert bol určený pre 1. stupeň SZŠ. Vystúpili žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru, pod vedením PaedDr. S. Belanovej a Bc. I.Feníkovej, DiS.art.

Dňa 16. decembra, sa uskutočnil Verejný vianočný koncert v Prešove na Solivarskej 28. Vystúpili žiaci hudobného odboru pod vedením pedagógov: Dr. S. Belanovej, Bc. Feníkovej DiS.art., P. Gombíka, DiS.art., a D. Onodyho. Žiaci literárno-dramatického odboru sa predviedli v divadelnej hre Mrázik. Spevácky zbor pod vedením Mgr. Balúnovej, zaspieval piesne s vianočnou tématikou. Žiaci výtvarného odboru vytvorili kulisy pre malých hercov a taktiež sa postarali o vianočnú výzdobu, pod vedením Mgr. R. Repkovej.

Dňa 11. februára sa uskutočnil "Valentínsky koncert" v Prešove na Solivarskej 28. Účinkovali žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. O moderovanie koncertu sa postarala žiačka 2. ročníka LDO, Ema Raková, pod vedením Bc. I. Feníkovej. Žiakov hudobného odboru pripravili pedagódovia: PaedDr. S. Belanová,  P. Gombík, DiS.art., D. Onody.

Žiaci výtvarného odboru pod vedením Mgr. Pindiakovej L., sa zapojili do súťaží:

*44. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy v Lidiciach.

*Farba-maľovaná zuška 2016 XII. ročník, ktorú organizuje ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica,

*IV. ročník bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante, -FAREBNÝ SVET- Gabi 2016, medzinárodná súťaž. Organizátor je Zuš Galanta.      

* Mikitova Terňa - súťaž vo výtvarnej tvorbe, II. ročník. Organizátor ZŠ s MŠ Terňa

*Zlatý drak- Čaroles - II. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže, usporiadateľom je SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

a iné.

Dňa 28. apríla, si žiaci hudobného odboru na Solivarskej 28, pripravili skladbičky pre žiakov 1. stupňa SZŠ. Predviedli diela barokových skladateľov až po ľudové piesne, pod vedením pedagógov: PaedDr. S. Belanovej, Ľ. Mackovcej, P. Gombíka DiS.art. a D. Onodyho.


Ďakujeme!


Školský rok 2014/2015
Dňa 25.októbra 2014, sa uskutočnilo kultúrne podujatie v spolupráci s obecným úradom Hubošovce, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Zazneli skladby od  J.S. Bacha, R. Schumanna, F. Burgmullera ... , v podaní žiakov: Mária Liptáka, Damiána Liptáka a Lenky Smolkovej, pod pedagogickým vedením p. učiteľa Lakatoša.

Ďakujeme!


Žiaci výtvarného odboru na elokovanom pracovisku Mukačevská 1 Prešov, pod vedením Mgr. Radky Repkovej, sa zapojili do súťaže Astratalent- návrh plagátu na popularizáciu satelitných služieb, (6 súťažných prác) a do súťaže Šaty pre Madonku- vyhlasovateľ Šarišská galéria v Prešove, (7 súťažných prác).

Žiaci výtvarného odboru na elokovanom pracovisku Terňa, pod vedením Mgr. Lenky Pindiakovej, sa zapojili do súťaží: Astratalent- návrh plagátu na popularizáciu satelitných služieb (5 súťažných prác)

           Spolupráca záchranných zložiek- vyhlasovateľ DPO SR (3 súťažné práce)                                     

           Krídla fantázie 2015- vyhlasovateľ Org. muskulárnych dystrofikov v SR (14 súťažných prác)

           Maskot Horehronia- vyhlasovateľ Klaster Horehronia (20 súťažných prác)

           Vianočná pohľadnica- vyhlasovateľ CVČ Bojnice (16 súťažných prác), na ktorej žiaci uspeli.

2. miesto - Alexandra Štefanová, 3. miesto - Terézia Konečná a dve čestné uznania - Samuel Ištván a Dávid Timura. Žiaci získali diplomy a drobné vecné ceny.

Blahoželáme!


Dňa 15. decembra sa 2014, sa v Prešove na Solivarskej 28, uskutočnil Verejný vianočný koncert. Tento slávnostný koncert otvorilo Duo Farsa, so svojou skladbou "Objatie". Potom zaznela interpretácia skladieb a vianočných kolied v podaní žiakov hudobného odboru pod vedením pedagógov Mgr. D. Balúnovej, PaedDr. S. Belanovej, Mgr.art. A. Rusňákovej, F. Godlu, D.Onodyho a literárno-dramatického odboru pod vedením DiS.art. I. Feníkovej. O výzdobu a rekvizity sa postarali žiaci výtvarného odboru pod vedením Mgr. R. Repkovej.

Dňa 18. februára 2015, sa v Prešove sa elokovanom pracovisku Solivarská 28, uskutočnil Malý verejný koncert  s Valentínskou tématikou. Vystúpili žiaci hudobného a  literárno-dramatického odboru, pod vedením pedagógov: Dr. S. Belanovej, Dis.art. I. Feníkovej, F. Godlu a D. Onodyho.

Dňa 19. marca 2015, sa v Prešove  na Solivarskej 28, uskutočnila klavírna ročníková súťaž žiakov 2. a 4. ročníka v klavírnej hre.

Dňa 23. marca 2015, sa v Prešove uskutočnil Verejný koncert, na ktorom účinkovali žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru, z triedy Mgr. Balúnovej, PaedDr. Belanovej, DiS.art. Feníkovej a p. uč. Onodyho. Taktiež účinkovali víťazi ročníkovej klavírnej súťaže.

Máj 2015                                                                                                                                                     

V tomto mesiaci sa žiaci výtvarného odboru na elokovanom pracovisku Terňa, zúčastnili výtvarnej súťaže "Moje mesto", ktorú organizuje CVČ Junior v Bojniciach. Žiačkám Viktórii Fečovej a Soni Bačovej udelila porata čestné miesta. Pedagogické vedenie - Mgr. L. Pindiaková.

Ďňa 18. mája 2015, sa v Prešove na elokovanom pracovisku Solivarská 28, uskutočnil Verejný koncert, ktorý sa niesol v duchu osláv Dňa matiek. Vystúpli žiaci literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a výtvarného odboru. Pedagogické vedenie žiakov - Mgr. D. Balúnová, PaedDr. S. Belanová, DiS.art. I. Feníková, D. Godla, Mgr. R. Repková, Mgr.art. A. Rusňáková, D. Onody.

Dňa 31. mája 2015, sa v Terni a v Hubošovciach, uskutočnil koncert pri príležitosti osláv Dňa matiek, v spolupráci so ZŠ Terňa a ZŠ s MŠ Hubošovce. Vystúpili žiaci hudobného odboru, z triedy p. uč. Lakatoša.

Dňa 29. júna 2015,sa v Prešove na elokovanom pracovisku Solivarská 28, uskutočnil Záverečný koncert, ktorý sa niesol pod názvom "Moja obľúbená skladba".  Vystúpili žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru pod vedením pedagógov: PaedDr. S. Belanová, Mgr. D. Balúnová, D. Onody, Bc. I. Feníková. V závere konceru sa žiaci rozlúčili so školským rokom a vzájomne si zaželali krásne prázdniny!