Vitajte

na stránke Súkromnej základnej umeleckej školy v Hubošovciach

Súkromná základná umelecká škola v Hubošovciach bola zaradená do siete škôl 1.9.2011.  Jej zriaďovateľom je PaedDr. Sylvia Belanová. Sídlo súkromnej základnej umeleckej školy je v Hubošovciach. Elokované pracoviská sú v Terni,  v Prešove na Solivarskej ulici č.28 a na Mukačevskej ulici č.1 .

Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie v týchto odboroch :

SZUŠ Hubošovce

Hudobný odbor


SZUŠ Hubošovce

Výtvarný odbor

 

SZUŠ Hubošovce

Tanečný odbor

 

tl_files/zus/images/oskar.jpg

Literárno-dramatický odbor

O škole

naša škola kladie dôraz na individuálnosť

Venuje osobitnú starostlivosť každému žiakovi, rozvíja jeho talent, tvorivosť, zručnosť, samostatnosť a v neposlednom rade rast osobnosti, v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 1B a ISCED 2B.

Prezentuje výsledky žiakov na kultúrnych podujatiach, verejných vystúpeniach, na súťažiach a koncertoch. Cieľom SZUŠ je svojou činnosťou prispievať ku skultúrňovaniu života v obciach regiónu, v ktorých škola pôsobí.

AKTUALITY

Zápis žiakov na školský rok 2016/2017

bude v dňoch 5. a 6. septembra od 11.00 hod.

Prijímame aj nových žiakov!Prijímacie pohovory


2. mája 2016 (pondelok) od 13.00 do 17.00

19. mája 2016 (štvrtok) od 13.00 do17.00

7. júna 2016 (utorok) od 13.00 do 17.00

Prijímame žiakov v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.

______________________________________________________________________________________________

Žiak výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Terni, Dávid Timura - získal ČESTNÉ UZNANIE v 2. kategórii IV. ročníka Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante.

Dňa 27.6.2016 sa v Prešove na Solivarskej 28 uskutočnil Záverečný koncert, ktorý sa niesol pod názvom "Moja obľúbená skladba". Vystúpili žiaci Dr. S. Belanovej, DiS.art. P. Gombíka, DiS.art. D. Onodyho. V závere sa žiaci rozlúčili so svojimi spolužiakmi a zaželali si krásne prázdniny.

Žiaci výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Terni, získali diplomy za 2. miesto - Dávid Timura, 2. miesto - Jakub Miko, 3. miesto Viktória Giňová - 3. miesto, Samuel Ištván - 3. miesto, Alexandra Krajňáková - 3. miesto, Mária Šarovcová - 3. miesto, vo výtvarnej súťaži "Príroda okolo nás". Usporiadateľ: CVČ Bojnice. Pedag. vedenie: Mgr. L. Pindiaková.

Žiaci výtvarneho odboru elokovaného pracoviska Prešov Mukačevská 1, sa zúčastnili medzinárodnej prehliadky XXII. ročníka Bienále fantázie 2016. Žiačka Katarína Hurná získala čestné uznanie. Pedag. vedenie: Mgr. Radka Repková.

Dňa 23. mája 2016 sa v Prešove uskutočnil Jarný koncert. Účinkovali žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru, z triedy Dr. S. Belanovej, P. Gombíka, DiS.art., Ľ. Mackovej, D. Onodyho a F. Lenártha. O výzdobu sa postarali žiaci výtvarného odboru, pod vededením Mgr. R. Repkovej. V závere koncertu zazneli piesne v podaní speváckeho zboru, pod vedením Bc. I. Feníkovej, DiS.art.

Dňa 5. mája 2016 sa uskutočnil IV. ročník Klavírnej súťaže v školskom kole. Zúčastnili sa žiaci 2., 3. ročníka a  1. ročníka /2.časťi. Súťaž pozostávala z povinnej a nepovinnej skladby.

Umiestnenie

2. ročník - 2. miesto: Jaroslava Moučanová, Jana Kantorisová

3. ročník - 1. miesto: Natália Gazdačková, 2. miesto: Ema Gazdičová, 3. miesto: Ema Raková

1. ročnik, 2.časť - 1. miesto: Simona Ščuroková, 2. miesto: Matej Gazdič

Žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami.

Dňa 6. mája 2016 sa v Hubošovciach konal slávnostný koncert, pri príležitosti osláv sviatku Dňa matiek. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pedagogické vedenie G. Lakatoš.

Dňa 9. apríla 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie XII. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarných odborov "Maľovaná zuška 2016", v priestoroch ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici, s témou: Farba. Žiak našej školy Ivan Halčišák sa umiestnil v zlatom pásme, v 1. kategórii. Pedagogické vedenie: Mgr. L. Pindiaková.

V apríli 2016 sa uskutočnila školská súťaž vo Výtvarnom odbore. Do súťaže sa zapojilo spolu 33 žiakov, z triedy Mgr. Pindiakovej a Mgr. Repkovej. Súťaž sa niesla pod názvom: Výtvor mojich rúk. Technika: kresba, maľba, kombinovaná technika. Žiaci boli ocenení nasledovne:

1. kategória, Zlaté pásmo: L. Giňová, S. Ištván. Strieborné pásmo: D. Timura, M. Gurka. Bronzové pásmo: I. Halčišák, J. Lazorík.

2. kategória, Zlaté pásmo: A. Cmárová, A. Krajňáková. Strieborné pásmo: Viktória Fečová, K. Hurná, A. Šutková.

3. kategória, Zlaté pásmo: G. Halčišáková, V. Plačková. Strieborné pásmo: E. Štefanová, S. Bačová. Bronzové pásmo: T. Konečná, J. Oravcová

Blahoželáme!


Viac noviniek